Häiriötiedote: Mahdollista paineenvaihtelua ja sameutta vesijohtoverkostossa

Kannuksen Vesiosuuskunta suorittaa korjaustoimenpiteen vesijohtoverkostonsa osana olevassa vesitornissa Kannuksen keskustassa 17.8.- 18.8.2023 välisenä yönä.

Korjaustyö edellyttää vesitornin säiliön tyhjentämistä sinne varastoidusta vedestä, mikä aiheuttaa vesijohtoverkostossa paineenvaihtelua / -alentumista ja mahdollisesti värihäiriöitä / sameutta.

Häiriöt ovat väliaikaisia, ja ilmenevät oletettavasti erityisesti 18.8.2023 päivän aikana. Häiriöt poistuvat vedestä tarvittaessa maltillisen veden juoksuttamisen avulla.

Pahoittelemme häiriöitä ja tästä mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa.

Häiriötiedote: Ketopaikka – Niemonen 11.7.2023 17.30->

Ketopaikankadulla Kannuksessa 11.7.2023 vesijohtoverkoston vaurio aiheutti keskeytyksen vedenjakeluun Ketopaikan – Niemosen alueilla. Vesijohdon vuodosta ja sen korjaustoimenpiteistä aiheutui alueen vesijohtoverkostoon paineen vaihtelua / ilmaa sekä sameutta / värivirhettä, jotka poistuvat helpoiten kylmää vettä hanasta juoksuttamalla.

Lisätietoja tarvittaessa: Kvesi päivystys 0440-364 414

Pahoittelemme vesijohtovuodosta mahdollisesti aiheutunutta häiriötä ja vaivaa.

Häiriöilmoitus: Vedenjakelun keskeytys 24.5.2023 Kannuksen Korvenkylällä

Kannuksen Vesiosuuskunta suorittaa vedenjakelua varmistavia toimenpiteitä Polehenmäen vedenottamolla (23.5.2023 -) 24.5.2023 jotka edellyttävät vedenjakelun keskeyttämistä vedenottamolta. Keskeytys vedenjakelussa kohdistuu Korvenkylän alueelle. Keskeytys on suunnitelman mukaan tarkoitus olla mahdollisimman lyhytkestoinen, oletettavasti pisimmilläänkin kestoltaan muutama tunti. Vettä on suositeltavaa varata esim. astioihin muutaman tunnin tarpeen verran. Keskeytyksen jälkeen vedenjakeluverkoston paine voi vaihdella hieman, ja vedessä saattaa ilmetä hieman väriä, mutta nämä eivät ole vaarallisia ja poistuvat vettä juoksuttamalla. Pahoittelemme häiriötä ja pyrimme järjestämään sen mahdollisimman lyhytkestoisena.

Lisätietoja tarvittaessa Kannuksen Vesiosuuskunnalta.

Kutsu: Osuuskuntakokous 2023

Kannuksen Vesiosuuskunnan
sääntömääräinen
OSUUSKUNTAKOKOUS
pidetään Lounaskahvila Rauhalassa,
Metsolantie 2 Kannus
tiistaina 30.5.2023 alkaen 19.00

Kokouksessa käsitellään Kannuksen Vesiosuuskunnan sääntöjen
16 §:ssä osuuskuntakokoukselle määrätyt asiat.

Kannuksen Vesiosuuskunnan sääntöjen 18 § mukaan jäsenen tulee
ilmoittaa osallistumisestaan osuuskunnan kokoukseen viimeistään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta voidakseen osallistua
äänivaltaisena osuuskunnan kokoukseen.

Viimeinen ilmoittautumispäivä tiistai 23.5.2023 klo 15.00 mennessä.
.
Ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostilla: toimisto@kvesi.fi

KANNUKSEN VESIOSUUSKUNTA

Hallitus

Häiriöilmoitus vedenjakelu Lohtajan Marinkaisissa 3.4.-14.4.2023

Kannuksen Vesiosuuskunta suorittaa vesijohtoverkoston uudistamista Lohtajan Marinkaisissa maaliskuu-huhtikuu 2023 aikana. Työn pääasiallinen tarkoitus on parantaa alueen vedenjakelun varmuutta sekä osin myös kapasiteettia. Hankkeessa rakennetaan mm. uusi PEH110-runkovesijohto vanhan himaniitti-vesijohdon tilalle sekä uusitaan venttiilit ja liitokset eri linjaosiin Singonmäen alueella.

Rakennustöiden loppuvaiheessa suoritetaan nykyisten vesijohtoliittymien / linjaosien liittäminen uuteen vesijohdon runkolinjaan, mistä aiheutuu alueella lyhytkestoisia vedenjakelun katkoksia sekä paineenvaihtelua. Nämä saattavat aiheuttaa ilman sekoittumista veteen ja sakkautuneen kiintoaineen irtoamista, mistä johtuen vedessä voi olla havaittavissa värivirhettä (vesi ruskehtavaa tai harmaata). Tästä ei kuitenkaan ole terveydelle vaaraa. Veden saa palautumaan kirkkaaksi juoksuttamalla sitä kiinteistöllä hanasta hetkisen. Mikäli häiriö kestää vettä juoksutettaessa pidempään kuin 15min tai ilmenee jotain muuta ongelmaa, voitte olla yhteydessä vesiosuuskunnan päivystäjään: 0440 -364 414

Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä ja niistä aiheutunutta vaivaa!

 

Vedenjakelun häiriö- / keskeytysilmoitus, Välikannus 23.3.2023

Kannuksen Vesiosuuskunta suorittaa 23.3.2023 klo.8 alkaen vesijohtoverkoston vuodonkorjauksen Välikannuksen kylällä, Petäjäntien alueella.

Vedenjakeluun syntyy keskeytys ennakko-arvion mukaan alueella: Petäjäntie 2 – Petäjäntie 34 sekä Himangantie 762 – Saarenpää Himanka. Vedenjakelun keskeytys pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, mutta edelleen on suotavaa varautua jopa muutaman tunnin katkokseen.

Vedenjakelun keskeytyksen lisäksi korjaustyön aikana voi ilmetä vesijohtoveden verkostopaineen vaihtelua tai alentumista Tokola (Petäjäntie) – Saarenpää -välisellä alueella.

Vedenjakelun palautuessa alueelle, vesijohtovedessä saattaa ilmetä sameutta / värivirhettä, joka poistuu helpoiten kylmää vettä hanasta juoksuttamalla.

Lisätietoja tarvittaessa: Kvesi päivystys 0440-364 414

Häiriö-/keskeytysilmoitus 22.-23.2.2023: Roikola / Kotkan alue (Kannus)

Kannuksen Vesiosuuskunta suorittaa 22.2.2023 sekä 23.2.2022 vesijohtovuodon korjauksen osoitteen: Alaviirteentie 430 läheisyydessä sijaitsevasta runkolinjasta.

Vuodon korjaaminen edellyttää vedenjakelun lyhytaikaista keskeyttämistä  Roikolassa, Kotkan – Kunkaan välisellä alueella, osoitevälillä: Kotkantie 2 – Alaviirteentie 580, oletettavimmin aamupäivän aikana.

Vedenjakelun palautuessa vuodonkorjauksen jälkeen, verkostossa saattaa ilmetä painevaihtelua ja väriä vedessä. Ne poistuvat parhaiten huuhtelemalla / laskemalla vettä hanoista hetkisen ajan. Mikäli muita ongelmia ilmenee tai tilanne pitkittyy, voitte olla yhteydessä vesiosuuskuntaan. Pahoittelemme mahdollista häiriötä, jonka pyrimme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan minimoimaan.

Päivystysnumero: 0440 364 414.

Häiriötiedote 1.2.2023: Keskeytys vedenjakelussa Ylikannuksen alueella

Kannuksen Vesiosuuskunta suorittaa 1.2.2023 iltapäivällä vesijohtoverkoston vuodonkorjauksen Kannuksessa, Ylikannuksentien alueella. Toimenpiteestä aiheutuu vesijohtoveden verkostopaineen vaihtelua sekä mahdollisimman lyhytkestoinen keskeytys jakeluun; Kaateenkangas – Korpela -välisellä alueella. Vedenjakelun palautuessa alueelle, vesijohtovedessä saattaa ilmetä sameutta / värivirhettä, joka poistuu helpoiten kylmää vettä hanasta juoksuttamalla.

Lisätietoja tarvittaessa: Kvesi päivystys 0440-364 414

Pahoittelemme vesijohtovuodosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

 

Viemäriverkoston saneeraustyö: Törmätie – Junkalantie 19

Kannuksen Vesiosuuskunta uudistaa viemäriverkostoaan saneeraamalla viemärin runkolinjan ja tarkastuskaivot Kannuksessa Törmätiellä ja Junkalantien alkuosassa osoitepisteeseen 19 saakka. Työhön kuuluu verkoston pesu/puhdistaminen, joka suoritetaan viikolla 1/2023, ja tämän jälkeen putkiston uudistaminen pätkäsujutus-menetelmällä viikosta 2/2023 alkaen. Työ suoritetaan siten, että viemärin käyttö on uudistamisen aikana edelleen mahdollista. Työt saattavat edellyttää liikkumista tiealueen lisäksi kiinteistöjen piha-alueilla. Pyrimme kuitenkin informoimaan asukkaita näistä työvaiheista kontaktoimalla kiinteistönomistajia suoraan /kiinteistökohtaisesti.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa: Vesihuoltopäällikkö Tuomas Harmaala, 044-3265789.

Urakka-alue_Rajaus_Törmätie_Junkalantie19
Urakka-alueen rajaus, likim. Törmätie-Junkalantie19